Yasal Uyarılar

Alfemo ile bağlı ortaklık ve iştirakleri birbirinden bağımsız tüzel kişilikler olmak ile birlikte işbu Kullanım Şartları dâhilinde hep birlikte "Şirket" olarak anılacaklardır. İşbu Kullanım Şartları, Şirket'in Internet üzerinde www.alfemo.com.tr adresinden ulaşılan web sitesinin (bundan sonra kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) Internet kullanıcıları tarafından ziyaret edilmesi ve Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir bilgi, belge, değerlendirme, yorum, resim, görüntü, grafik, animasyon, ses, müzik, video kayıtları, çizim, istatikî şekil, değer, ticari marka, logo, yazılım, program kodları ve diğer içeriğin (bundan sonra hep birlikte "İçerik" olarak anılacaklardır) kullanım koşullarını düzenlemektedir. Web Sitesi'ni ziyaret eden Internet kullanıcılarının (bundan sonra kısaca "Kullanıcılar" olarak anılacaklardır), Web Sitesi'ni ziyaret etmek veya İçerik'i kullanmak suretiyle işbu Kullanım Şartları'nı okumuş ve kabul etmiş oldukları farz olunmaktadır. Kullanıcılar, işbu Şartları okumamış veya okumuş olup da işbu Şartlara veya yürürlükte bulunan ilgili yasa veya düzenlemelere uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, Web Sitesi'nin veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların doğmuş ve doğacak tüm zarar ve ziyanını masrafları ile birlikte (avukatlık masrafları dahil olmak üzere) tazminle mükelleftir.

Web Sitesi ve İçerik üzerindeki tüm hak ve menfaatler (fikri ve sınaî mülkiyet hakları dâhil olmak üzere) Şirket'e ve/veya hak ve menfaatleri saklı üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu İçerik'in Web Sitesi'nde yayınlanıyor olması Kullanıcılar'a söz konusu İçerik üzerinde herhangi hak iddiasında veya tasarrufta bulunma imkânı vermemektedir.

Web Sitesi ve İçerik; "olduğu gibi" sunulmakta olup; doğru, tam, güncel, yeterli, ticari veya belirli başka bir amaca uygun olmaları Şirket tarafından hiçbir şekilde, sarih veya zımni olarak, garanti veya taahhüt edilmemektedir. İçerik'e ulaşılmasında yaşanan gecikme veya kesintiler bakımından Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web Sitesi kapsamında başka web sitelerine yönelik bağlantılara yalnızca bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir. Şirket'in söz konusu web siteleri üzerinde denetim veya düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Şirket'in söz konusu web sitelerine ve içeriklerine ilişkin olarak (içeriklerinin doğruluğu, tamlığı, güncelliği, yeterliliği, ticari niteliği ve belirli bir amaca uygunlukları da dâhil olmak üzere) hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcıların, Web Sitesi'ni veya Web Sitesi'nden bağlantı verilen diğer web sitelerini ziyaret etmelerinden veya İçerik'e veya Web Sitesi'nden bağlantı verilen web sitelerinin içeriğine dayanarak aldıkları herhangi bir karardan veya gerçekleştirdikleri herhangi bir işlemden kaynaklanabilecek zarar ve ziyan sebebiyle (Kullanıcılar'ın bilgisayarlarına veya sair donanımlarına bulaşabilecek virüs sonucu meydana gelen tüm zarar ve ziyan dâhil olmak üzere) Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, Web Sitesi'nin ve/veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişi web sitelerinden Web Sitesi'ne verilecek her türlü bağlantı Şirket'in önceden yazılı izninin alınmış olması kaydı ile mümkündür.

İçerik, Kullanıcılar'ın kâr amacı gütmeksizin, kişisel amaçla kullanımları için hazırlanmıştır ve Şirket'in önceden alınan yazılı izni olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak, aynı veya farklı bir dilde, indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, aynen veya değiştirilerek veya ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle de olsa kullanılamaz, hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz ve sair surette üzerinde tasarrufta bulunulamaz, söz konusu eylemler teşvik edilemez veya bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunamaz.

İşbu Kullanım Şartları ve/veya Web Sitesi'ne ilişkin olarak söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlık, iddia ve talepte, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, yürürlükte bulunan Türk Kanunları'nın uygulanacağı; işbu Şartların ve Şirket'e ait kayıtların (bilgisayar kayıtları dâhil olmak üzere) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceği; işbu Şartların Türkçe metninin esas alınacağı ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra ve İflas Dairelerinin tek yetkili olacağı Şirket tarafından beyan ve Kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

İşbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Şirket, İçerik'i işbu Şartlar da dâhil olmak üzere dilediği zaman, önceden haber vermek zorunluluğu bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.